Sollicitatieprocedure.

Zo word je onderdeel van Havatec.

Sollicitatieprocedure

Stap 1 Sollicitaties

Havatec komt graag in contact met kandidaten voor openstaande functies via deze site en andere media. Kandidaten worden hartelijk uitgenodigd te solliciteren via de button “Naar Sollicitatieformulier”, zoals deze overal aanwezig is.

Open sollicitaties zijn ook welkom! Meer daarover kun je lezen bij Open sollicitaties.

Reacties worden vertrouwelijk en met in achtneming van privacy behandeld. In het algemeen draagt Personeel en Organisatie (P en O) zorg voor zorgvuldige terugkoppeling richting kandidaten. Verder is het streven van Havatec enerzijds zorgvuldige keuzes te maken samen met de kandidaten en anderzijds de sollicitatieprocedure binnen een bondig tijdspad te doorlopen. Daarbij is oog voor de wederzijdse belangen van Havatec en de kandidaten.

Bij het bekijken van de reacties wordt door P en O en betrokken leidinggevende veel aandacht gegeven aan het in kaart brengen van aanwezige opleidingen, ervaring, competenties en vaardigheden bij kandidaten.

Stap 2 Kennismakingsgesprek

Geschikte kandidaten nodigen we graag uit voor een oriënterend gesprek in aanwezigheid van P en O en leidinggevende. In dit gesprek wil Havatec graag een goede indruk meegeven van de activiteiten in het bedrijf, de organisatie en zijn cultuur, en belangrijke waarden waar wij in geloven. Van de kandidaten horen we graag hun eigen verhaal. Daarbij vernemen we graag wat de interesses en talenten zijn van mensen. Ook vinden we het belangrijk goed inzicht te krijgen in de persoonlijke eigenschappen van kandidaten. Een korte rondleiding vindt plaats in de organisatie om de kandidaten een goede indruk te geven van onze organisatie en de machines die we maken. Verder stemmen we de verder te volgen procedure met de kandidaten af.

Na het kennismakingsgesprek wordt zorgvuldig de keuze gemaakt of we doorgaan met kandidaten. Belangrijk daarbij zijn de vakinhoudelijke skills die nodig zijn voor het vervullen van de functie. Binnen Havatec wordt actief gewerkt aan een HRM -cyclus met bijbehorende personeelsgesprekken. Meer in het algemeen wordt de lerende organisatie bewust vorm gegeven in de organisatieonderdelen, waarbij P en O adviseert en ondersteunt. Communicatie en betrokkenheid spelen daarbij ook een belangrijk rol. Een en ander leidt tot een organisatie waarin mensen prettig samenwerken en een goede sfeer heerst. In dat verband kijken we goed naar de persoonlijke eigenschappen en soft skills van mensen. Omgekeerd willen we ook graag oog hebben voor kandidaten die ten aanzien van specifieke skills nog een ontwikkelpad zouden kunnen volgen. Belangrijk is goed te kijken naar de ontwikkelbaarheid van aspecten en de intrinsieke motivatie van mensen. Veel waarde hechten we aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de bereidheid tot interne en externe opleiding.

Stap 3 Tweede gesprek

Wanneer we doorgaan met kandidaten, volgt veelal een tweede gesprek. Bij dit gesprek zijn van de zijde van Havatec 2 mensen aanwezig. Afhankelijk van de positie neemt iemand uit de afdeling en een indirect leidinggevende deel. In dit gesprek volgt nadere verkenning op zowel vakinhoudelijk als persoonlijk terrein. Kandidaten hebben waar relevant de mogelijkheid een portfolio of stukje werk toe te lichten. Verder vindt verdieping plaats op punten waar dit nodig wordt geacht. Ook aan het einde van dit gesprek wordt het vervolg van de procedure met de kandidaten afgestemd.

Havatec hecht aan een toegankelijke context waarbinnen de gesprekken plaats vinden. Wij vinden het van groot belang in de gesprekken het echte verhaal wederzijds mee te geven aan elkaar. Graag geven we de kandidaten de gelegenheid hun vragen te stellen. Voor beide partijen betreft het een belangwekkende keuze die zorgvuldig moet worden gemaakt.

Stap 4 (Online) talentenanalyse – optioneel

In sommige gevallen kan er, vanwege het specifieke karakter van een functie en/of de behoefte aan verdiepend inzicht, in goed overleg met de kandidaat voor gekozen worden om extra informatie te verzamelen. Daarmee wordt Havatec en de kandidaat inzicht gegeven in de talenten van de kandidaat en hoe deze corresponderen met de benodigde skills voor de functie en de bedrijfscultuur. De kandidaat krijgt dan de mogelijkheid een kwalitatief goede online scan te doen.

Stap 5 Voorstel

Daarna worden in goed overleg met de kandidaat de arbeidsvoorwaarden ingevuld. Daarbij is er oog voor de wensen van het bedrijf en de persoonlijke omstandigheden van kandidaten. Havatec heeft de mogelijkheid een goed pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden aan kandidaten. Een en ander wordt toegelicht bij de arbeidsvoorwaarden. Havatec maakt een mooi voorstel waarin concept documenten worden aangereikt, waaronder een arbeidsovereenkomst, huisreglement, proforma loonstrook en functie-omschrijving. Deze documenten worden graag schriftelijk en mondeling aanvullend toegelicht.

Stap 6 Arbeidsovereenkomst

Bij overeenkomst wordt een afspraak gemaakt om de documenten te tekenen. Waar van toepassing kunnen dan ook wat praktische zaken worden geregeld zoals waar van toepassing werkkleding, werkschoenen, apparatuur en andere facilitaire zaken.

Stap 7 In dienst

Voorafgaande aan de komst van de nieuw te verwelkomen collega’s wordt de organisatie verder voorbereid. Bij de komst van de nieuwe collega’s vinden we het prettig te zorgen voor een goede kennismaking met collega’s en zien we het belang van een goede introductie ten behoeve van de nieuwe medewerkers.

Zo werken wij met zorg aan het werven, selecteren en introduceren van onze nieuwe mensen. Graag doen we met elkaar ons best om de mensen goed te faciliteren en hen zich thuis te laten voelen in onze organisatie. Hiermee worden de voorwaarden gecreëerd, waarbinnen mensen zich goed kunnen ontwikkelen.